ພາບລວມຂອງໂປແກມ, ເປີດຊັ້ນຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (Spatial) ແລະ ຄຸນລັກສະນະ (Attribute)

6 02 2020

ວັດຖຸປະສົງ

ເພືອໃຫ້ຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈບັນດາເຄືອງມືພື້ນຖານ, ເມນູ, ໜ້າງຕ່າງສະແດງຜົນ, ໜ້າຕ່າງສະແດງຊັ້ນຂໍ້ມູນ(layers), ແຖບສະແດງສະຖານະຕໍາແໜ່ງ, ມາດຕາສ່ວນ

ເພື່ອໃຫ້ຮູວິທີການເປີດຊັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະເພດເວັກເຕີ (vector) ຫຼື shape file ແລະ ຣາດເຕີ (raster)ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

–03–ພາບລວມໂປແກມແລະເປີດຂໍ້ມູນGIS

 

ADD DELIMITED TEXT

6 02 2020

1.  Plugins ->> Manage Plugins menu
make sure the ADD DELIMITED TEXT plugin is checked, and click OK

add plugin

2. click add delimited text layer

3. browse file .text, .csv, .xls …

ok

4. select projection

ok

6. save text file to ESRI Shapefile by right click layer (DSHA) -> save as

Basic QGIS

6 02 2020

ການຕັ້ງຄ່າ QGIS ເບື້ອງຕົ້ນກອນການນໍາໃຊ້

Types of Interpolation Methods

15 11 2013

http://www.gisresources.com/types-interpolation-methods/ this site is described the type of interpolation methods in GIS